Polityka prywatności

Klauzula informacyjna  – gdy podstawą przetwarzania jest umowa

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 oraz art.14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych i w związku z przetwarzaniem przez Biuro Usług Turystycznych
DARHOSS TOUR Krasoń Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, Pani/Pana danych osobowych informuję, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usług Turystycznych DARHOSS TOUR Krasoń Spółka Jawna
z siedzibą we Wrocławiu, ul.Łaciarska 30 numer NIP 897-001-48-05, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w umowie,

2)      W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres: rodo@darhoss.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4)      Pani/ Pana dane będą przekazywane do Państwa Trzeciego zapewniającego odpowiedni stopień ochrony,

5)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa,

6)      podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

7)      posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy